فرو سیلیکو منیزیوم
فرو سیلیکو منیزیوم از دوراه یکی تخلیه سرباره فروسیلیس بر روی دولومیت از راه سیستم برق مستقیم و دیگری اضافه نمودن منیزیوم و میش متالها به فرو سیلیس در کوره های برقی میباشد. علاوه بر خواص گاز زدائی و جوانه زائی با ورود منیزیوم به ذوب چدن ،گرافیت ها به شکل کروی و نهایتا با ایجاد خاصیت نشکن سازی چدن میباشد
دانه بندی ماده فوق در اندازه های ۱تا ۳ همچنین ۳تا ۱۰ و از ۱۰تا ۶۰ موجود میباشد 
بسته بندی بصورت ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰۰ کیو گرمی قابل عرضه است
توجه  از خیس و تر نمودن منیزیوم بدلیل از بین رفتن اثر گازی جلوگیری نمایید