گرافیت پترولیوم کک یا گرافیت گرانول پر سولفور ماده  کربن دار جامدی است که از پالایش نفت به دست می آید و از نوع گرافیت مصنوعی می باشد  و برای کربن دهی به ذوب اضافه میکنند. تفاوت گسیل کربن در ذغال سنگ و پترولیوم کک در واحد انرژی به دو پارامتر هیدروکربن های فرار و رطوبت موجود در ذغال بستگی دارد. پترولیوم کک بالای ۹۰٪ کربن دارد و ۵ تا ۱۰ درصد کربن بیش تر از دغال سنگ در واحد انرژی هنگام سوختن آزاد می کند. به جز این محصول بقیه انواع محصولات کک به صورت سنتی از ذغال سنگ گرفته می شود.بیشترین کاربرد گرافیت پر سولفور یا  CPC در تولید قطعات چدنی و شمش چدن خاکستری می باشد که معمولا صنایع ریخته گری چدن میباشد .
پترولیوم کک موجود طبق آنالیز زیر میباشد .

​​Petroleum coke high sulfur​
TYPE 1
TYPE 2
TYPE 3
98
95
90
0.50
0.50
0.50
0.50
4
8
0.50
0.50
1
1-5
1-5
1-5

​sulfur

​ASH

SIZE
Components

fixed carbon

V.M.

پترولیوم کک (CPC)