گرافیت یک ساختار کریستالی ، نیمه فلز و یکی از 3 آلوتروپی کربن  می باشد. بیشترین رنج استفاده ی گرافیت در صنایع تولید فولاد و چدن است  و می توان گفت کربن عضو جدا نشدنی  ساختار فولاد وچدن می باشد که با هر درصدی در مذاب  چدن و فولاد ،خواص متفاوتی  به این مواد القا خواهد کرد . استفاده از گرافیت به صنعت متالورژی رنج بسیار گسترده ایی دارد، که می توان به مواردی چون:
   بالابردن سختی فولاد با افزودن گرافیت
   تولید الکترود های صنعتی متالورژی با پرس پترولیوم کک
    احیای فولاد و اکسید های فلزات با استفاده از اکسیداسیون کربن به اشکال کک متالورژی ، ذغال حرارتی ،کک ،گرافیت و

گرافیت

​​F.C
S
ASH
SIZE
98.5                    0.5                      0.5                    1-3/1-5
98.5                   0.02                     0.5                    1-3/1-5
98.5                      0.5                    0.5                  220 MUSH
95.0                    0.009                  4.5                  200 MUSH
94.0                     0.15                   7.0                  325 MUSH
پترولیوم کک (CPC)
گرافیت کم سولفور
پودر گرافیت
پودر گرافیت ریخته گری