آب بند های مکانیکی 2

فصل سوم

كنترل هاي محيطي

 

3-1- مقدمه

براي هر مشكل كاركرد آب بندهاي مكانيكي، سه راه حلقابل قبول  وجود دارد كه عبارتند از:

 • يك آب بند استاندارد قرار داده و اميدوار باشيد كه كار كند.
 • آب بند ويژه اي بسايزيد كه بتواند مشكلات ايجاد شده را جبران كند.
 • محيط اطراف آب بند را كنترل كنيد تا از بروز مشكل جلوگيري كند.

اگر شما محيط آب بند را كنترل كنيد با اين كار شما از بروز مشكلات مربوط به آب بندهاي ويژه، جلوگيري مي كنيد.

به نظر مي رسد براي كنترل محيط اطراف آب بند مكانيكي كارهاي محدودي  را مي توان در محوطه محفظه آب بند انجام داد. به عنوان مثال مي توان كارهاي زير را انجام داد كه عبارتنداز:

 • مي توانيد درجه حرارت داخل و اطراف محفظه آب بند را كنترل كنيد. مي توانيد درجه حرارت را بيشتر يا كمتر و يا در محدوده خاصي نگه داريد.
 • مي توانيد فشار محفظه آب بند را كنترل كنيد. اگر فشار داخل محفظه آب بند را بيشتر كنيد با اين كار مي توانيد از بخار شدن محصول ايجاد شده جلوگيري كنيد. و اگر فشار را پائين بياوريد هزينه كار را برا استفاده كردن از آب بند فشار بالا، صرفه جوئي كرده ايد.
 • مي توانيد فشار بين آب بندهاي جفتي را كنترل كنيد. موقعيتهايي وجود دارد كه شما مجبورهستيد موجود را افزايش يا كاهش  دهيد و يا فشار را بين محدوده كم نگهداريد.
 • مي توانيد سيال را داخل محفظه آب بند تعويض كنيد. سيال تعويض شده ممكن است خطر كمتري داشته باشد، يا روان كننده خوبي باشد و يا راحت تر آب بندي شود.
 • مي توانيد هوا را از قسمت بيروني اب بند دورتر نگهداريد چون كه رطوبت موجود در هوا مي تواند براي كاربردهاي آب بند مشكلاتي را به وجود آورد.

3-2- راههاي كنترل درجه حرارت در محوطه محفظه آب بند

راههاي مختلفي براي اين منظور وجود دارند كه در عبارات زير به آنها اشاره شده است.

 • جرياني از مايع تميز سرد مناسب را، وارد محيط پيرامون اب بند كنيد. اين اتصال در بيشتر پمپ ها وجود دارد.
 • از دو آب بند كه مايع سردي در ميان انهامي گردد استفاده كنيد. در اين مورد آب بند كارتريجي دوراهه متوازن، بهترين انتخاب مي باشد. ترتيب كار  بدين صورت است كه عمل سرد شدن در سطوح اب بند انجام  مي شود در واقع جائي كه اين كار به بهترين محو صورت مي گيرد.

 

 

شكل 3-1- آب بند كارتريجي (جريان مانع با فشاري بالاتر از محفظه آب بند =  A فشار محفظه اب بند= B ، فشار اتمسفري =C

 • از محفظه خنك كننده، كه بر  روي پمپ ("B") نصب شده است استفاده كنيد و اگر امكان نداشت، يكي از اينها را نصب كنيد. اين پوششها به عنوان قطعه تعويضي براي صفحه عقبي اغلب پمپها قابل دسترس  مي باشد.

 

 • نوار حرارتي بايد دور محفظه اب بند نصب شود تا كنترل مقدار درجه حرارت را ايجاد كند.
 • يك خنك كننده را در مسير بين تخليه پمپ و محفظه آب بند نصب كنيد به ياد داشته باشيد كه اين سيستم زماني كه پمپدر حال كار كردن است كاربرد دارد در نتيجه اگر در كار پمپ مشكلي ايجاد شود و يا اگر پمپ در حالت آماده باش قرار گيرد، ديگر اين سيستم ارزشي نخواهد داشت.
 • در اين نوع كاربردها فقط از آب بندهاي متوازن استفاده كنيد تا از بروز مشكلات حرارتي كه وابسته به طرحهاي آب بند نامتوازن است جلوگيري شود. طبق دلايل ذكر شده از الاستومرهايي كه نزديك سطوح صيقلي شده قرار گرفته اند و يا از دو سطح سخت، نبايد استفاده كرد.

 

3-3- كنترل فشار در محوطه آب بند

براي كنترل فشار در محوطه اب بند، مي توان كارهاي زير را انجام داد.

 • براي از بين بردن افت فشار دربين سطوح اب بند مي توانيد از دو آب بند كه داراي سيال مانع با فشار بالا مي باشند و در ميان دو آب بند مي گردد استفاده كنيد. اين مساله  در اب بندي مواد شيميايي مانند اكسيد اتيلن كه مي تواند به درون الاستومر ديناميك نفوذ كند و از سمت ديگر خارج شود و باعث اسيب ديدن جدي الاستومر، و همچنين باعث نشت ناگهاني شود بسيار مهم مي باشد.
 • مايع را با فشار بالا و بطور ناگهاني، در درون محفظه اب بند جريان دهيد. اين روش براي سيالي كه حاوي ذرات جامد مي باشد و باعث تداخل در حركت اب بند مي شود، بهترين راه حل مي باشد. اگر شما از طرحهاي آب بند مكانيكي متوازن با فنرهايي كه در خارج سيال هستند استفاده مي كنيد در اين صورت به جريان كمتري نياز داريد.
 • تنها دليلي كه بر مبناي آن شما مي خواهيد فشار محفظه اب بند را كاهش دهيد اين است كه آب بند شما توانايي آب بندي فشار بالا را ندارد. براي كاهش فشار محفظه آب بندشما توانايي آب بندي فشار بالا را ندارد. براي كاهش فشار محفظه آب بند مي توان ازكنترلهاي محيطي استفاده كرد در حالي كه آب بند فشار بالا بهترين انتخاب براي كار مي باشد. در مواقع ضروري شمامي توانيد فشار را با يكي از كنترلهاي محيطي زير  كاهش دهيد.
 • براي كاهش فشار محفظه آب بند مي توان  بوش باريك و مناسبي را در انتهاي محفظه اب بند نصب كرد. البته  از محكم بودن بوش در محل خود مطمئن باشيد  اين كار را مي توان به وسيله رينگ قفلي يا هر وسيله نگهدارنده انجام داد تا ازحركتبوش به طرف آب بندجلوگيري شود.
 • با بكار بردن يك سيال با فشار متوسط بين دو آب بند متوالي، اختلاف آب بندي در آب بند  دروني كاهش مي يابد.مطمئنباشيد اب بند داخلي در دو جهت، متوازن شده باشد. بعضي مواقع به متوازن كردن آب بند در دو جهت "توازن دو راهه" نيز گفته مي شود.

 

 

3-4- تعويض سيال

تعويض سيال يا فراهم آوردن روان كننده در مواقعي كه محصول اب بندي شونده غير روان كننده مي باشد، صورت مي گيرد. غير روان كننده ها، داراي فيلمي به ضخامت كمتر از يك ميكرون هستند مي توان به موارد زير اشاره كرد.

 • از دو آب بند يا روان كننده فشار بالا به عنوان سيال مانع استفاده كنيد. اين مورد يكي از بهترين انتخاب ها، براي گازها يا مايعاتي كه خاصيت روان كنندگي كمتري دارند، ميباشد. اين نوع روان كنندگي معمولاض مشكلات مربوط به آب بند مانند "چسبندگي لغزشي" و بعضي ديگر از انواع ارتعاشرا حلمي كند بعضي از طرحهاي جديد آب بند داراي  سطوح هيدروديناميك يا هيدروستاتيك هستند كه به شما اين اجازه را مي دهند كه گازها را آب بندي كنيد، در حالي كه در محصول ايجاد شده نشت گاز كنترل شده كمتري وجود داشته باشد.
 • مايع روان كننده را در درون محفظه آب بند جريان دهيد.
 • بعضي مواقع سرد كردن محصول باعث تغيير ماده غير روان كننده مي شود، به عنوان مثال آب گرم به مايع روان كننده تغيير مي يابد.
 • براي بعضي از كاربردهاي خلاء بهتر است خطر گردش دوباره دشارژ را نصب كنيد (بين محفظه اب بند و خروجي پمپ) تا به از بين بردن خلاء در محوطه محفظه آب بند كمك كند. اين روش براي آب بندهاي مكانيكي بهتر مي باشد اما براي پكينگ معمولي اين روش كاربردي ندارد.

توجه: اگر پروانه باز نزديك به صفحه عقبي تنظيم شود، در اين صورت پمپي كه پره هاي آن به سمت بيرون است در پشت پروانه مي تواند باعث ايجاد خلاء در محفظه آب بند شود. در واقعمشكل موجود با طرحهاي پروانه بازي است كه به سمت قسمت حلقوي تنظيم شده اند (به عنوان مثال پروانه Goulds ) و شخص تعميركار نيز عادت كرده است پروانه را به سمت صفحه عقبي تنظيم كند (به عنوان مثال پروانه Duriron ) يك فرد آگاه بايد تعميركار را مطلع كند كه پروانه هاي Goulds و  Duriron بايد در جهات مخالف تنظيم شوند.

3-5- افزايش مقدار حركت مايع در محفظه آب بند

اين مساله به هنگام آب بندي مايعي كه به وسيله حركت، خاصيت چسبندگي خود را افزايش مي دهد، بسيا مهم مي باشد. انتهاي محفظه آب بند را به قسمت مكشي پمپ متصل كنيد و تنها يك راه براي عبور مايع از ميان محفظه اب بند در نظر بگيريد. در اين مورد نيز مطمئن باشيد كه اتصال به سطوم آب بند خيلي نزديك باشد.

بعضي از مايعها به وسيله حركت باعث افزايش خاصيت چسبندگيخود مي شوند به اين نوع مايعها، مواد ژلاتيني گفته مي شود. در بعضي موارد فيلم مايع رقيق باعث سائيدگي بيش از حد سطح مي شود. اگر چنين موردي اتفاق افتاد يكي از كنترلهاي محيطي را كه به آنها اشاره كرديم، به كار ببريد.